Podmienky prenájmu

Podmienky prenájmu našich vozidiel

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy

Fyzické osoby

 • Občiansky preukaz / Cestovný pas
 • Vodičský preukaz skupiny B (vlastniť minimálne 2 roky)

Právnické osoby

 • Občiansky a vodičský preukaz osôb, ktoré budú vozidlo používať
 • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

Platobné podmienky

Fyzické osoby / Právnické osoby

 • Platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla v hotovosti

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

 • Aktuálne ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • Ceny sú uvedené bez DPH, sme platcami DPH
 • V cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) v závislosti od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • Pri prenájme auta je potrebné zložiť vopred depozit

V cene prenájmu auta je zahrnuté

 • Obmedzenie počtu najazdených kilometrov pre každé auto je limitované počtom km na 24 hodín.
 • Komplexné poistenie auta.
 • Diaľničná známka pre SR.
 • Asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti (s výnimkou odťahu vozidla).

Dĺžka prenájmu auta

 • Jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • Pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu

Cesta do zahraničia

 • Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • Vstup nie je povolený do krajín: Krajiny bývalej ZSSR a bývalej Juhoslávie(s výnimkou SLO a HR), Rumunsko, Bulharsko, Albánsko

Ďalšie informácie

 • Podmienkou je vlastniť vodičské oprávnenie minimálne 2 roky.
 • Autopožičovňa nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle.
 • Ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien.
 • Autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu.